Mисия
Подобряване на икономическата среда в България чрез насърчаване на предприемаческата инициатива, отчитайки стратегиите за икономическо развитие на регионите.

Оперативна  цел
Създаване на устойчива национална мрежа от агенции и бизнес центрове в подкрепа на МСП и насърчаване на регионалното развитие в България, прилагайки стандарти с високо качество.

Какво е БАРДА
БАРДА е единствената децентрализирана неправителствена организация на независими регионални агенции и бизнес центрове за подпомагане на малките и средни фирми и регионалното развитие в България

БАРДА е добре позната и призната на регионално ниво

БАРДА е платформа за разпространение и обмен на информация за регионалното развитие и развитието на малките и средните фирми

БАРДА е стабилен партньор при осъществяване на двустранни и/или многостранни проекти за подпомагане на малките и средни фирми и регионалното развитие

БАРДА е важен партньор при установяване на бизнес контакти и насърчаване на инвестициите за частния сектор на национално и международно ниво

БАРДА работи за развитието на регионалните икономики по пътя на диалога и активна дейност в обществения сектор

БАРДА е добре позната и призната като работеща структура на международно, национално и регионално ниво:

Международно ниво:

 • Партньор на Европейската асоциация на агенциите за развитие (EURADA)

 • Контактен представител за България на Икономическата комисия на ООН за Европа

 • Член на CEI-LEED Local Development Network, управлявана от OECD LEED Trento Centre и CEI

 • Член на мрежата EMBRACE обединяваща представители на 5 страни - Гърция, Австрия, Италия, Унгария и България

Национално ниво:

 • Член на Координационен съвет и Работна група по разработването на НПР и НСРР 2007-2013

 • Член на Консултативния съвет за насърчаване на МСП към министъра на икономиката и енергетиката

 • Член на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие"  (2007 - 2013), МРРБ

 • Член на Комитета за наблюдение по ОП ТГС България - Македония (2007 - 2013), МРРБ

 • Член на Комитета за наблюдение по ОП ТГС България - Турция (2007 - 2013), МРРБ

 • Член на Комитета за наблюдение по ОП ТГС България - Сърбия (2007 - 2013), МРРБ

 • Член на Комитета за наблюдение по ОП ТГС България - Гърция (2007 - 2013), МРРБ

 • Член на Комитета за наблюдение по ОП ТГС България - Румъния (2007 - 2013), МРРБ

 • Член на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси" (2007 - 2013), МТСП

 • Член на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт" (2007 - 2013), МРРБ

 • Член на Постоянната работна група по ОС 3 „Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика" към Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони  (2007 - 2013), МЗХ

 • Член на Постоянната работна група по ОС 4 „Изграждане на местен капацитет и подобряване на местното управление" към Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013), МЗХ

 • Член на Работната група по разработването на РОП  (2007 - 2013), МРРБ

 • Член на Работната група по разработването на ОП "Административен капацитет" (2007-2013), МДААР

 • Член на Работната група по разработването на Националната програма "Развитие на земеделието и земеделските райони" (2007-2013), МЗГ

 • Член на Работната група по разработването на Националния стратегически план за рибарство и аквакултури и ОП "Рибарство и аквакултури" (2007-2013), МЗГ

 • Член на Гражданския съвет към Министъра на евроинтеграцията

 • Член на Националната експертна комисия към МРРБ

 • Член на Националния комитет по Програми INTERREG III B и INTERREG III C, МРРБ

 • Член на Работна група по САПАРД, мерки 2.2 и 2.3

 • Член на Консултативния съвет на Проект "Конвенциите от РИО"

 • Участие в управляващи комитети на проекти и консултативни групи към държавни институции

 • Член на Български Икономически Форум

Регионално ниво:

 • Участие в Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина