На 8 март Посолство  на  Кралство Норвегия проведе на традиционния за мисията семинар по повод Международния ден на жените.  Тази година темата на семинара е Перспектива за ромските жени. Откриването беше осъществено от Н.Пр.Гюру Катарина Викьор, Посланик на Норвегия, приветствие поднесе г-жа Ингвил Стуб, Заместник-министър на външните работи на Норвегия. Изкаване направи Изабела Михалаке, Съвет на Европа. Събитието беше организирано в два дискусионни панела: „Да разчупим стериотипите” и „Възможности за подкрепа". 

Прочети още...

На 29 януари се проведе среща по УРБАКТ, организирана от МРРБ. Програмата Урбакт III в момента е в процес на одобрение от Европейската комисия. Програмата ще стартира в началото на април месец 2015г. Чрез открити покани за създаване на транснационални мрежи. Общинските адиинистрации могат да са водещи, а неправителствения сектор може да е партньор по проектите.

Прочети още...

На 15.11.2014 г. се проведе заседание на Управителния съвет на БАРДА. В дневния ред бяха включени въпроси като финансовото състояние на организацията, представителство в органи и структури за наблюдение и управление на програми в новия програмен период 2014-2020 г., мерки за повишаване сигурността на сайта и подобряване на комуникацията, подадени проектни предложения и покани за партньорство за тяхната подготовка и др.

Бе взето решение да се кандидатства за финансиране по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, администрирана от Отворено общество. Разработеният проект е в тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи”, приоритет „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целеви групи”.

На 7.11.2014 г. в Сити хотел София се проведе семинар "От ИНТЕРРЕГ ІVС към ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020". Целта на организаторите от отдел “Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство” към ГД Управление на териториалното сотрудничество в МРР бе да представят постиженията от проектите по програма ИНТЕРРЕГ ІVС и запознаване със следващия етап на програмата, ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020.

Ирина Рангелова от националния контактен офис информира накратко за българското участие в ИНТЕРРЕГ ІVС. За периода 2007-2013 г. 74 български институции и организации са участвали в 62 проекта, като само 1 /Столична община / е била водещ партньор. По отношение на териториалното разпределение, най-голям брой партньори има от София – 27, а най-малък – от областите Велико Търново, Видин, Добрич, Перник и Разград – по 1. По приоритети, най-голям брой проекти има по Иновации и икономика на знанието, подтема Предприемачество и МСП – 19 с общ бюджет за българските партньори 2 143936 евро, а най-малък брой - /1/ има по Околна среда и превенция на риска, подтема Управление на водите, с бюджет 114 669 евро.

Прочети още...

По инициатива на фондация Фридрих Еберт и сдружение “Солидарна България” в София хотел Балкан се проведе конференция на тема “Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции – демократичният отговор”. В работата на конференцията взеха участие Ивайло Калфин – заместник-министър председател и министър на труда и социалната политика, Георги Пирински – евродепутат, ПЕС, Георг Тупарев от Зелената партия.

Договорът за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ трябва да доведе до създаване на най-голямата зона за свободна търговия в света с над 800 милиона потребители.

Участниците в дискусията представиха различни гледни точки върху необходимостта от такова споразумение, ползите и вредите от неговото сключване, неяснотите как ще бъде ратифицирано, начина, по който се водят преговорите и т.н.

Прочети още...

В средата на септември т.г. в град Тимишоара, Румъния, се проведоха заключителните мероприятия по проект Мрежа от млади новатори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните (Young InNOvaTORS Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector –  NO-BLE Ideas).

На 16-ти и 17-ти септември Управителният съвет се събра на последното си заседание. Конференцията на 18-ти септември бе последното от многото включени в проекта събития.

Домакин на тези срещи беше Регионалният бизнес център в град Тимишоара.

Участниците представиха извършените в рамките на проекта дейности и постигнатите резултати.

Особен интерес предизвика изказването на г-н Кристиан Вайнбергер – старши съветник в Генерална дирекция за предприятия и индустрия на ЕК на тема Как ЕС подпомага предприемачеството и стартиращите предприятия, както и това на г-н Стивън Халиган, мениджър проекти в Съвместния технически секретариат на Програма Югоизточна Европа за новите програми за транснационално сътрудничество, които ще се изпълняват през новия програмен период.

Комитет за наблюдение на споразумението за партньорство  

Удължава се срокът за участие в избора на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност в състава на комитета за наблюдение на споразумението за партньорство

Срокът за подаване на заявления за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство се удължава до 3 ноември 2014 г.

Прочети още...

B-LIVE International Network is urgently looking for 2 participants from FRANCE, ITALY, BULGARIA and NORWAY to come to sunny Spain for a CONTACT MAKING SEMINAR about Social Entrepreneurship. Arrival day is 3rd-4th July 2013, please spread this information among your colleagues that may be interested. It is really really important, some partners just dropped out with no reason.

Прочети още...

ДО Агенции за регионално развитие /
Бизнес центрове

Членове на БААРРБЦ

 

Управителният Съвет на Българска асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове, по своя инициатива, на основание чл. 26, т. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 15./3/ и /4/ от Устава на асоциацията, отправя настоящата

Прочети още...

На  21 – 22 март 2013г. в гр. Болоня, Италия  се проведе  среща на партньорите  за стартиране  на проект SEE/D/0320/4.1/X BUILD SEE - Преодоляване  несъответствието между насоките на ЕС и тяхното практическо приложение в зелено строителство, екологично и социално обновяване на жилищните райони в Югоизточна Европа.

Прочети още...

                                   

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

     Агенцията за икономическо развитие Варна  има удоволствиетода Виинформира, че е част от консорциум от 15 партньори от Италия, Унгария, Румъния,  Гърция, Хърватска, Албания, Сърбия и Украйна, които  стартират изпълнението на   международен  проект SEE/D/0223/1.2/X  с акроним APP4INNO и наименование „Създаване и промоция на нови подходи  и инструменти  за засилване на конкурен-тоспособността и иновациите на първичния сектор в Югоизточна Европа".

     Водещ партньор по проекта е Регионалната Агенция за селско-стопанство, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост  на областта  Венето в Италия. Списъкът с останалите партньори по проекта включва:

 • - Южната Транс-Дунавска Регионална агенция за иновации от Унгария,
 • - Фондация за подпомагане на земеделските производители от Румъния,
 • - Политехниката в гр.Милано, Италия,
 • - Търговско-индустриална камара на Драма, Гърция
 • - Консорциум за развитие на Полинезе, Италия
 • - Средиземноморския агрономически институт на гр. Бари, Италия,
 • - Център за предприемачество Осиек от Хърватия
 • - Албански съвет по агробизнес, Албания
 • - Институт по хранителни технологии, Сърбия
 • - Регионална агенция за развитие на малките и средни предприятия, Сърбия
 • - Министерство на земеделието, храните и защита на потребителите на Албания
 • - Секретариата на земеделието, водното стопанство и горите на провинциите в Сърбия
 • - Държавен научно - технически център за междусекторни и регионални проблеми на безопасността за околната среда и опазване на ресурсите в Украйна

     Проектът е на стойност  2,051,701.00 евро.  Част от средствата по бюджета на проекта в размер на 85% се финансират  от Европейския фонд за регионално развитие  чрез  Оперативна Програма  за Трансгранични Сътрудничество в Югоизточна Европа и  Инструмента за предприсъединяване.  Проектът стартира на 01.10.2012г. и е с продължителност 24 месеца.

    Предстои провеждане на  среща за стартиране на проекта  на 24 - 25.10.2012г. в гр. Печ, Унгария,  която е отворена за участие към заинтересовани  от проекта малки и средни предприятия, представители на държавни и местни власти, институти и неправителствени организации. Дневния ред на срещата на български и английски език, заедно с детайлите за хотелско настаняване и  трансфер от Летището в гр.Будапеща до гр.Печ, могат да бъдат свалени от страницата на АИР Варна в интернет (www.veda-bg.eu), секции „Новини" и  „APP4INNO".

 РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

  Проектът APP4INNO поставя като отправна точка  необходимостта от създаването на транснационални мрежи между малките и микро-предприятията,  които са способни да създават постоянни иновационни процеси и да мобилизират критична маса. За тази цел  се планира  да се  създаде транснационална система за подкрепа на конкурентоспособността за използване на потенциала на иновационните селскостопански малки и средни предприятия (МСП) на територията на регионите на Югоизточна Европа, което ще позволи да се създадат рамкови условия за МСП за достъп до иновации, трансфер на технологии и сътрудничество като основен способ за тяхната конкурентоспособност на  международните пазари. Системата ще съдейства за  трансфера  и разпространението на  подходи, услуги и инструменти за подобряване на конкурентоспособността на земеделските МСП, не само по отношение на подобряване на производствените процеси  на  ниво отделно  МСП, но също така и преди всичко по отношение на създаването на клъстери от  предприятия, целящи увеличаване ефективността на използваните  средства при производството на продукция.

   В началото на проекта ще се определят подходите и методиките за укрепване на конкурентоспособността на земеделските МСП, както и специфични сектори (областите на действие) и видовете малки и средни предприятия, където определени подходи могат да имат най-ефективни резултати. Това е необходимо, за да се предоставят оперативни инструменти за подпомагане на конкурентоспособността,  съобразени със спесификата на  територията на всяка от включените в проекта организации.

   Подбраните  подходи и свързаните с тях инструменти ще бъдат прилагани  в постоянно действаща система за транснационално подпомагане на МСП. Системата ще бъде  осигурена с необходимите човешките ресурси и ИТ инструменти и подържана от  партньорите в състояние, което да активира  синергия на национално равнище  с институции  и други технологични и иновационни актьори. Транснационалната платформа за обслужване ще представлява транснационален  „мета-клъстер" на МСП в посочените сфери на действие, които могат да си сътрудничат, да създават синергия и общата критична маса.

 Председател на УС на АИР Варна                                       

Тодорка Атанасова

На 15 и 16 октомври 2012 г. в София ще се състои международен форум, посветен на двадесетата годишнина от създаването на Единния пазар и на десетгодишния юбилей на Европейския ден на предприемача в България, провеждащ се в рамките на Европейската седмица на МСП.

Прочети още...
Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина