Правила за приемане и работа на редовните и асоциирани членове на БАРДА (в сила от 19.05.2006)

Чл. 1. Настоящият документ регулира процедурата по приемане и допълнителните критерии за членство в БАРДА, както и дейността на членовете, асоциирани и пълноправни, за осъществяване целите на БАРДА.

Чл.2. УС на БАРДА може да допълва и/или изменя критериите за членство в БАРДА и ги предлага за одобрение от Общото събрание, когато целите и задачите на БАРДА изискват това допълнение или изменение.

Чл.3. Управителният съвет определя критерии за работа на пълноправните и асоциирани членове и механизмите за контрол по изпълнението им и ги предлага за одобрение от Общото събрание.

Чл.4. БАРДА има следните ограничения по отношение: асоциирани и редовни членове, а именно:  

4.1. Редовни членове на БАРДА не могат да бъдат сдружения с национален обхват, с мрежа от офиси или структури (членове) във всички области на страната, т.е. сдружения със структура, сходна на тази на БАРДА.

 4.2. Членовете следвада: 

4.2.1 разполагат с постоянен офис, с минимум офис оборудване (компютър с принтер, копирна машина) осигурени стандартни комуникации (телефон, факс, електронна поща) и офис пространство, осигуряващи благоприятни условия за работа с клиенти.

4.2.2 имат поне едно лице, което да се занимава с оперативните въпроси на организацията – кандидат в рамките на стандартен работен ден (от 9.00 до 17.30 часа).

Чл.5. Процедура за приемане на редовни и асоциирани членове на БАРДА:

5.1. Кандидатът подава необходимите документите за членство в офиса на Изпълнителния секретариат на БАРДА.  

5.2. В рамките на десет работни дни кандидатът получава известие относно пълнотата и точността на документите за членство и сроковете, ако има такива, за попълване на липсващите документи или реквизити по тях.

5. 3. Изпълнителният секретариат уведомява мрежата за постъпилата молба за членство. В двуседмичен срок членовете на БАРДА имат право да отправят мотивирано възражение за приемане на кандидата за член.

5.4. Изпълнителният секретариат изготвя до УС на БАРДА докладна за постъпилата молба за членство с информация за наличието или липса на възражения, постъпили от мрежата.

5.5. Кандидатурата се разглежда на първото възможно заседание на УС на БАРДА. Решението може да се вземе в оперативен порядък, като в последствие се подпише от всички членове на УС.

5.6 . Изпълнителният секретариат уведомява кандидата за решението на УС и го уведомява за реда и начина на внасяне на встъпителната вноска и членския внос.

Чл. 6. Членовете на БАРДА (асоциирани и редовни) се стремят да отговарят на условията за членство, регламентирани в настоящия документ, Устава и други документи на БАРДА през периода, през който членуват в Асоциацията.

Чл.7. Редовните членове на БАРДА са длъжни при поискване от страна на УС на БАРДА да предоставят всякаква информация относно тяхната дейност, свидетелствуваща за изпълнение на критериите и условията за членство в БАРДА.

Чл. 8. За нуждите на представяне на БАРДА, редовните членове следва да предоставят:

a. информация за текущи и завършени през отчетната година проекти;

b. информация за извършени дейности и услуги по утвърдена обща форма (таблица), която може да се ползва и от всички АРР и БЦ в собствените им годишни отчети. Така информацията на членовете ще бъде унифицирана и може да служи за доказване на опита и възможностите на организацията при представянето й или кандидатстване по проекти.

Чл.9. Напуснали или изключени членове не могат да предявяват претенции върху имуществото на БАРДА и в случай, че им е било предоставено такова, то трябва да бъде върнато незабавно.

Чл. 10. Членски внос:

10.1. Кандидатите за членство в БАРДА заплащат встъпителен членски внос (в тримесечен срок от датата на приемане), в размер, приет от Общото събрание.

10.2. Редовните членове заплащат членски внос в размер, приет от Общото събрание. 

10.3. В случай, че даден кандидат за редовен или асоцииран член на БАРДА бъде приет за такъв при започнала финансова година членски внос се дължи:

a. при всички случаи за всички месеци на текущата година следващи датата на приемането му за редовен или асоцииран член

b. за текущия месец в случай, че е приет за редовен или асоцииран член до 10 число на месеца.

10.4. Заплащането на членския внос става до края на всеки първи месец за съответното тримесечие.

Чл.11. За участие в мероприятия и дейности на БАРДА биват канени всички членове на БАРДА - редовни и асоциирани. При наличие на ограничение на местата за участниците приоритет имат редовните членове. За неучаствалите в мероприятието материали се предоставят при изрично писмено поискване от страна на заинтересованата страна.

Чл.12. Заключителни разпоредби:

12.1. Настоящите правила могат да бъдат изменяни и допълвани от ОС на БАРДА, когато целите на БАРДА изискват това.

12.2.  Настоящите правила не противоречат на Устава на БАРДА и се прилагат само по отношение на членовете на БАРДА - редовни и асоциирани.   

 

**************

Членски внос, одобрен на ОС на БАРДА, проведено на 19 май 2006 г.)

Член на БАРДА

Встъпителен членски внос

Годишен членски внос

АРР и БЦ (редовни членове)

500 лв.

840 лв. (70 лв. месечно)

ЕТ и търговски дружества – (асоциирани членове)

500 лв.

840 лв. (70 лв. месечно)

Физически лица – асоциирани членове

100 лв.

240лв (20 лв. месечно)

Банки и застрахователни компании – асоциирани членове

12 000 лв.

12 000 лв. (от втората година)


Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина