Организация на управлението

 • Статут
 • Организационна структура на управление
 • Дефинирани отговорности на УС
 • Длъжностни характеристики на персонала
 • Вътрешни правила
 • Механизъм за контрол на работата на персонала

Ниво на институционално развитие

 • Ефективно действащ УС - протоколи от срещите на УС
 • Годишни отчети
 • Дейностите на агенцията съответстват на целите заложени в стратегическия и оперативен план.
 • Членове на агенцията - юридически независими единици, общини, бизнес асоциации, физически лица
 • Механизъм за обмен на информацията между членовете

Обществена отговорност

 • Брой местни партньори
 • Брой външни партньори (национални и международни)
 • Наличие на споразумения за партньорство
 • Наличие на длъжностни характеристики на консултантите - компонент отнасящ се до работната етика (спазване изискването за конфиденциалност на информацията касаеща клиентите, отговорно отношение към работата и т.н.)
 • Наличие на длъжностни характеристики на персонала - компонент отнасящ се до работната етика
 • Участие в социални събития в града и региона
 • Участие в УС на други организации, комисии, съвети и т.н. (на регионално и национално ниво)

Стратегическо планиране. Наличие на стратегически план (период от 3 години)

 • Ясно дефинирани стратегически цели
 • Пазарно изследване, включващо изследване възможностите за предоставяне на нови услуги
 • Нови методи за разрешаване на проблеми
 • Прилагане на нови техники на анализ
 • Отчитане капацитета на организацията за изпълнението на плана
 • Отчитане риска свързан с изпълнението на плана
 • Отчитане капацитета и възможностите на доставчици и партньори

Стратегическо разгръщане

 • Наличие на оперативен план
 • Наличие на разписание на дейностите
 • Наличие на механизъм за оценка на изпълнението на оперативния план
 • Наличие на индикатори за успех

Познание за пазара и клиентите

 • Наличие и поддръжка на база данни
 • Категоризиране на клиентите в съответствие с вида на услугите и честотата на тяхното предлагане
 • Пазарни изследвания за услугите за МСП
 • Поддържане на добри връзки с клиентите
 • Удовлетвореност на клиентите от услугите на агенцията

Представяне на агенциите

 • Наличие на процедура за изработване на годишен доклад
 • Наличие на процедура за изработване на доклади за проекти
 • Издаване на бюлетин или ползване пространството в бюлетини на организации партньори (чрез договор или споразумение)
 • Създаване на механизъм за регулярно представяне на информацията в публичното пространство, добри контакти и взаимоотношения с медиите (наличие на договори или споразумения)
 • Механизъм осигуряващ финансова прозрачност

Човешки ресурси

 • Наличие на постоянни работни екипи (експерти, консултанти и т.н.)
 • Наличие на временни работни екипи
 • Брой постоянен персонал
 • Наличие на длъжности характеристики
 • Брой персонал зает на непълно работно време (договори)
 • Създадени планове за управление на различните проекти
 • Оценка на необходимостта от обучение на персонала и екипите
 • Човешки ресурси - предвидени в проектите (настоящи или минали проекти разработени преди кандидатстване за финансови средства)

Работна среда

 • Офис пространство
 • Оборудване
 • Работно място
 • Офис атмосфера
 • Мотивация на персонала
 • Работа в екип

Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина