Необходими документи при кандидатстване за членство в БАРДА 

I. Пълноправни членове 

 1. Молба за членство в БАРДА. Молбата трябва да бъде подписана от легитимно представляващия организацията-кандидат.
 2. Извлечение от протокола на Общото събрание на организацията-кандидат (или съответния орган, оторизиран по Устав да взима решенията за членство), свидетелствуващо за решението на организацията да кандидатствува за членство в БАРДА. Извлечението следва да бъде подписано от легитимно представляващия организацията-кандидат.
 3. Първа и последна съдебна регистрация и удостоверение за актуално съдебно състояние (нотариално заверени копия).
 4. Устав. Уставът трябва да бъде подписан от легитимно представляващия организацията-кандидат.
 5. Списък на членовете на организацията-кандидат. Списъкът трябва да бъде подписан от легитимно представляващия организацията-кандидат.
 6. Списък на членовете на УС (име, организация, заемана позиция, адрес и телефон за контакт, както и датата на избора им за членове на УС от Общото събрание). Списъкът трябва да бъде подписан от Председателя на УС.
 7. Годишен отчет за дейността (даващ информация и за финансовото състояние на организацията – минимум 1 отчетна финансова година)
 8.  Стратегически план за развитие за минимум три години.
 9. Оперативен план за текущата година със съпътствуващ го бюджет.
 10. Посочени адрес на офис, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт на организацията-кандидат.
 11. Писмена препоръка от поне един редовен член на БАРДА.

II. Aсоциирани членове:

 1. Молба за членство в БАРДА  (с изложени аргументи, потвърждаващи по същество формалното желание за членство). 

 2. За физически лица - автобиография, а за ЕТ и търговски дружества - резюме на дейностите, в съответствие с чл.10./5/ от Устава на БАРДА.

 

III. Документи, предоставяни на кандидатстващите за членство в БАРДА 

 1. Копие от Устава на БАРДА.
 2. Пълен списък на пълноправните и асоциирани членове на БАРДА.
 3. Списък на членовете на УС на БАРДА.
 4. Правила за приемане и работа на асоциираните и пълноправни членове на БАРДА.
 5. Етичен кодекс на БАРДА. 
 6. Приоритетите залегнали в стратегията на БАРДА. 
 7. Критериите за работа на редовните членовете на БАРДА.
 8. Правилника на Форумите за работа на Форумите.

Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина