БАРДА може да Ви бъде полезна с:

 • Установяване на ефективни и устойчиви контакти с членовете си.
 • Подкрепа при създаването на нови регионални агенции и бизнес центрове.
 • Сътрудничество с Правителството и други обществени и частни организации по въпросите на законодателната рамка за МСП, конкурентноспособността, планиране на регионалното развитие, инвестиционната политика, подкрепа на предприемачеството и преструктуриране на реалния сектор.
 • Установяване на партньорство с членове на БАРДА за осъществяване на национални и международни програми в подкрепа на МСП и регионалното развитие.
 • Осигуряване контакт с регионите в България.

Членовете на БАРДА могат да Ви бъдат полезни с:

 • Предоставяне на консултации за МСП.
 • Разработване на бизнес планове, регионални пазарни проучвания.
 • Посредничество при национални и международни проекти за техническо сътрудничество.
 • Организация на обучение за предприемачи и новосъздадени фирми
 • Консултации за национални и международни програми за насърчаване сектора на МСП.
 • Подкрепа за осигуряване финансиране проекти на МСП и начинаещи предприемачи.
 • Съдействие по въпросите на вноса и износа.
 • Консултантски услуги за насърчаване на предприемаческата инициатива и заетостта в съответствие със спецификата на регионите.
 • Предоставяне на информация и анализи в сферата на икономическото развитие, необходими на местните управи при вземане на управленски решения.
 • Консултации и съвместна работа по подготовка и осъществяване на проекти в общините.
 • Установяване на бизнес контакти, както и за промоция на възможностите за инвестиции в регионите.

УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА МСП И ОБЩИНИТЕ

БАРДА предлага широк диапазон от услуги чрез своите членове. Основни работни полета на членовете на БАРДА са: подкрепа на МСП, намаляване на безработицата, социална политика, туризъм, помощ на общините. Услугите в подкрепа на МСП са разнообразни и директно насочени към конкретната целева група.

УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА МСП

Квалификационни курсове

 • Основни курсове - краткосрочни (1-5 дни) и дългосрочни (6-40 дни)
 • Семинари за предприемачи
 • Семинари за МСП
 • Работни срещи

Посредническа дейност

 • Български - чуждестранни МСП
 • Чуждестранни - български МСП
 • Български - български МСП
 • Бизнес преговори

Информационни услуги

 • Икономическа, данъчна информация
 • Интернет информация
 • Производство
 • Международни и регионални пазари

Консултации

 • Управление на персонала
 • Управление на качеството
 • Бизнес планиране
 • Бизнес управление
 • Процедури по регистрация

Изследвания, проучвания и анализи

 • Национални и регионални изследвания на сектора на МСП
 • Маркетинг - проучвания и анализи
 • Бизнес анализи и планиране
 • Представяне на бизнес предложения

Програми за подкрепа на МСП

 • Участие в национални и международни програми
 • Участие в панаири и изложения
 • Участие в национални и международни структури
 • Бизнес инкубатори
 • Грантови схеми

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ОБЩИНИТЕ

 • Съдействие при разработване на регионални стратегии за развитие.
 • Законова рамка (регионално развитие, местна администрация, териториално и селищно устройство, обществени поръчки и др.)
 • Икономическа информация (индустрия, безработица и др.) .
 • Национални и международни програми за МСП и регионално развитие.
 • Статистически данни.
 • Информация за финансирането на проекти за МСП и начинаещи предприемачи.
 • Регионална информация.
 • База данни за МСП на национално и регионално ниво.
 • Информация по въпроси на импорта и експорта.
 • Достъп до кредитни линии и др.
 • Бизнес възможности (инвестиции, коопериране, смесени предприятия и др.)
 • Други

Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина