• Организиране на срещи между представители на неправителствени организации, бизнеса, държавни и местни власти с представители на чужди мисии в България, донорски организации, и др.
  • Организиране на кръгли маси
  • Организиране на семинари и обучителни курсове свързани с информация за инвестиционни възможности
  • Разпространяване на информация, постъпваща от различни партньори от страната и чужбина до бизнеса в съответния регион чрез интернет
  • Издаване и разпространение на бюлетини по региони
  • Подпомагане потенциални инвеститори чрез предоставяне информация за региона, както и при търсенето на подходящ партньор или терен.
  • Извършване предварителна оценка на инвестиционни проекти по критериите на Агенцията за чуждестранни инвестиции - София.
  • Разпространение на информация и становища за проектозакони, свързани с развитието и дейността на МСП, НПО и чуждестранни инвестиции .
  • Предоставяне за ползване от фирми и заинтересовани лица на библиотечния фонд на БАРДА и нейните членове, включително бизнес каталози за чуждестранни фирми.

Възможности за финансиране
Текущи проекти
Бюлетини
No result...
Абонирайте се за бюлетина